آیین نامه دوره وصول مطالبات از منظر بانک مرکزی


 نگاهی به آیین نامه وصول مطالبات مصوب بانک مرکزی و با لحاظ تغییراتی که در دی ماه سال92 بر روی آن انجام گرفت، بانک ها می توانند از سه طریق مجزا و یا ترکیبی از این سه روش به وصول مطالبات خود اقدام کنند.
- روش اول این است که وجه التزام تأخیر تأدیه حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج، توسط بانک بخشیده شود.

- روش دوم تقسیط مجدد بدهی حداکثر به میزان5 سال است.

- روش سوم نیز مهلت دادن به بدهکار به مدت 6 ماه خواهد بود.

نگاهی به روش های پیشنهادی بانک مرکزی نشان می دهد که این بانک اولویت روش های وصول مطالبات را روش های مماشات با مشتری دانسته و تاکیدی بر روش های مبتنی بر حقوق بانکی مانند به اجرا گذاشتن وثایق نداشته است اما باید به این نکته تأکید کرد که استفاده از سه روش نام برده نیازمند به اعتبارسنجی مشتریان دارد زیرا تعداد اندکی از مشتریان ممکن است با اتخاذ 3روش نام برده توان بازپرداخت مجدد بدهی بانک را پیدا کنند.
به این خاطر بانک ها برای اینکه بتوانند دوره وصول مطالبات خود را کاهش داده و در مدت زمان کمتری مطالبات خود را پس گیرند با بررسی و مطالعات امکان سنجی مشتریان باید قادر باشند که راه حل های بهینه ای را اتخاذ کنند.
این راه حل بهینه می تواند ترکیبی از روش های حقوق بانکی و روش های غیرحقوقی مطابق با آیین نامه وصول مطالبات بانک مرکزی باشد.

  
طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط گروه طراحان وبکده